CONDICIONS GENERALS D’US DEL PORTAL

ES PREGA UNA LECTURA ATENTA D’AQUESTES CONDICIONS GENERALS ABANS D’UTILITZAR EL PORTAL

Aquesta pàgina recull les Condicions Generals d’ús del Portal d’Internet que l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya amb domicili a Barcelona c/Via Laietana 32-34 4ª planta, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet a la direcció www.clusteraudiovisual.cat (d’ara en endavant el PORTAL).

L’usuari que faci ús del PORTAL accepta las presents condicions generals i resta obligat a utilitzar el PORTAL, els serveis i els seus continguts de conformitat amb les mateixes. L’usuari accepta que la utilització del PORTAL, dels serveis i els continguts es dur a terme, en qualsevol cas, sota la seva i exclusiva responsabilitat. Si no està d’acord amb les presents condicions generals haurà d’abandonar el PORTAL.

L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment i sense previ avis. Per això l’usuari s’obliga a revisar les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al PORTAL.

La utilització de certs serveis que ofereixi el PORTAL poden estar sotmesos a Condicions Particulars, que poden completar i/o modificar les Condicions Generals que aquí s’exposen. Per això l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars.

Tant les Condicions Generals com les Particulars vindran complementades pels avisos, reglaments d’ús i instruccions que es posin en coneixement de l’usuari per l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya.

L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al PORTAL i/o els serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís als usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Particulars que els hi siguin d’aplicació.

1.CONDICIONS D’US I ACCES AL PORTAL

1.1 Tant l’accés como la utilització del PORTAL es gratuïta pels usuaris i no exigeix registre, sens perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que en tot cas assumeix l’usuari. No obstant s’estableix la possibilitat que la utilització de determinats serveis requereixi el pagament d’un preu i/o el registre, si així s’estableix a les Condicions Particulars que regulin la seva utilització.

1.2 L’usuari s’obliga a utilitzar el PORTAL, els serveis que es prestin a través del mateix i els continguts que hi apareixen, de conformitat amb les presents Condicions Generals i les Particulars que siguin d’aplicació, la Llei, la moral, les bones costums i l’ordre públic.

1.3 Introducció de Links, Enllaços, Hiperenllaços o Hipervincles.

a) El PORTAL pot incloure Links que condueixin a pàgines web pertanyents i/o gestionades por tercers. La funció dels Links que apareixen en el PORTAL és exclusivament la d’informar l’usuari sobre altres fonts d’informació. Aquests Links no suposen però un suggeriment, invitació o recomanació per la visita dels llocs de destinació. L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no representa aquestes pagines web, ni els serveis o continguts existents en aquestes. Igualment l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no controla, vigila, aprova ni fa propis els continguts o serveis d’aquestes pagines web. És l’usuari qui exclusivament assumeix el risc i res podrà reclamar a l ‘Associació Clúster Audiovisual de Catalunya per aquest motiu.

b) La introducció de Links en pagines web pertanyents i/o gestionades per tercers que condueixin al PORTAL haurà de sotmetres a les següents condicions:

– El Link únicament permetrà l’accés el PORTAL, però en cap cas podrà reproduir les pagines web contingudes en ell.
– El Link únicament podrà conduir a la home page o pagina principal del PORTAL.
– La pagina web en la que s’estableixi el Link no contindrà informacions o continguts il•lícit, contraris a la moral, les bones costums ni l’ordre públic. L’establiment d’un Link no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya i el propietari de la pagina web en la que s’estableixi, ni l’acceptació o aprovació per part de l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya dels seus continguts o serveis.
– L’existència d’un Link no implica la cessió de drets de propietat intel•lectual i/o industrial. Per això, a excepció dels caràcters que formen part del Link, la pagina web on s’estableixi el Link no podrà incloure un altre signe identificatiu de l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya.
– No es realitzaran afirmacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PORTAL, els seus serveis o continguts. Així mateix no es donarà a entendre de cap manera que l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya ha autoritzat el Link, o que supervisa i controla els serveis o continguts de la pàgina web en la que s’ha introduït.
– No es crearà un browser ni un border environment sobre el PORTAL.

1.4 L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya pugui tenir como a conseqüència de l´incompliment de les Condicions Generals i Particulars en relació amb la utilització del PORTAL.

2. DADES DE CARACTER PERSONAL

Per la utilització de determinats serveis els usuaris hauran de proporcionar prèviament a l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya determinades dades de caràcter personal. L’usuari quan proporcioni aquestes dades estarà atorgant el consentiment pel seu tractament a l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya, que a la seva vegada els sotmetrà a tractament de conformitat amb la vigent legislació sobre protecció de dades.

Els usuaris que hagin subministrat dades personals a l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya tenen reconeguts de conformitat amb la legislació vigent els següents drets:

a) Dret d’accés: Dret a sol•licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, el seu origen i les comunicacions realitzades o que es prevegi realitzar. Aquest dret, tret que s’acrediti interès legítim només es podrà exercir una vegada cada dos mesos.

b) Dret de rectificació i cancel•lació. Dret a rectificar o cancel•lar aquelles dades personals en que el seu tractament no s’ajusti a la Llei, i en particular quan les dades resultin inexactes o incomplertes.

c) Dret d’oposició: Dret a oposar-se al tractament de dades personals. Aquest dret comportarà que les dades personals siguin donades de baixa en el tractament. L’exercici del dret d’oposició implicarà la finalització de les relacions entre l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya i els usuaris en virtut de les quals es varen comunicar les dades.

Per tal de poder exercitar aquests drets o be per qualsevol tipus de consulta sobre la política de l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya en relació als usuaris que visiten el seu PORTAL, els usuaris podran dirigir-se a [email protected]

3. EXCLUSIO DE GARANTIAS I RESPONSABILITAT.

3.1 Exclusió de garantía i responsabilitat pel funcionament del PORTAL i dels serveis:

L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del PORTAL, dels seus serveis i continguts. Per això, no respon pels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar pels usuaris. Tot això sens perjudici d’allò previst a les Condicions Particulars.

3.2 Exclusió de garanties i responsabilitat pels continguts:

L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic dels usuaris o en els documents electrònics o fitxers emmagatzemats en ell.

L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no garanteix la licitud, fiabilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels continguts.

Per això, l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar pels usuaris.

3.3 Exclusió de garanties i responsabilitat pels serveis i continguts situats fora del PORTAL: De conformitat amb allò previst en el punt 1.3., l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no respon dels possibles danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar pels usuaris per aquest motiu.

3.4 Exclusió de garanties i responsabilitat per la utilització que els usuaris puguin fer del PORTAL, els serveis i continguts: L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no controla ni supervisa que els usuaris utilitzin el PORTAL, els seus serveis i continguts de conformitat amb allò disposat e les presents Condicions Generals i en les Condicions Particulars que siguin d’aplicació. Per això no assumeix cap tipus de responsabilitat front a tercers pel comportament dels usuaris.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

4.1 L’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya no concedeix dret de cap classe sobre els seus drets de propietat intel•lectual e industrial o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el PORTAL, els serveis o els continguts.

4.2 L’usuari no pot modificar, copiar, reproduir, transmetre, distribuir, publicar, crear obres derivades, exhibir, transferir o explotar comercialment cap material contingut en el PORTAL, en la seva totalitat o parcialment. Únicament s’admet la copia o impressió dels continguts del PORTAL per finalitats personals.

5. TERMINI

El termini de funcionament del PORTAL és en principi indefinit, sens perjudici de que l’Associació Clúster Audiovisual de Catalunya pugui decidir suspendre o prescindir del funcionament del PORTAL. Tot això sens perjudici del que disposin les Condicions Particulars.

6. LLEI APLICABLE I SUBMISSIÓ ALS JUTJATS I TRIBUNALS

Aquestes Condicions Generals es regiran per les seves pròpies estipulacions, i en allò que en elles no estigui previst per la Legislació Espanyola.

Les parts acorden sotmetres a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

7. DEFINICIONS

7.1 Continguts: Informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatges, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de materials accessibles a través del PORTAL o dels serveis.

7.2 Portal: Conjunt de pàgines web que formen www.clusteraudiovisual.cat

7.3 Link, Enllaç, Hiperlance o Hipervincle: Apuntadors hipertext que serveixen per saltar d’una informació a una altre, o d’un servidor a un altre quan es navega per Internet.

7.4 Home Page o pagina principal: Es la pagina web inicial del PORTAL per on els usuaris inicien les seves consultes.

7.5 Dades de caràcter personal: Qualsevol informació corresponent a persones físiques identificades o identificables.

7.6 Internet: Xarxa de telecomunicacions nascuda l’any 1969 els E.U.A., a la qual poden connectar-se persones de tot el mon per un desenvolupament mes ràpid de les telecomunicacions.

Per tal de formular qualsevol consulta o suggeriment poden dirigir-se a la direcció de correu electrònic [email protected]